Regulamin - SwiatOrkiszu

Kategorie


REGULAMIN

I. INFORMACJE OGÓLNE

 • Właścicielem sklepu internetowego Świat-Orkiszu.pl jest
  Świat Orkiszu ul. Figowa 5; 65-794 Zielona Góra
  NIP: 923-16-14-422
  REGON: 080488048

           który w dalszej części Regulaminu oraz w dokumentach potwierdzających   

           transakcję określony jest jako Sprzedawca.

 •  Klientem w sklepie internetowym Świat-Orkiszu.pl jest osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub Rezerwacji lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego, w tym z Usług finansowych.
 • Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą, w szczególności składać reklamacje, za pomocą Infolinii pod telefonem  +48 530 840 449, adresem e-mail: sklep@swiat-orkiszu.pl, listownie na adres pocztowy Sprzedawcy, osobiście w siedzibie sklepu. Infolinia czynne jest w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 19:00. Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora
 • Regulamin określa zasady składania zamówień przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy, zasady ochrony danych osobowych Klienta oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 • Korzystanie z serwisu Sklepu Internetowego swiat-orkiszu.pl możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies,
 • Sprzedawca wykorzystuje pliki typu Cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu Sklepu przez Klienta w celu:
   • utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie serwisu Sklepu ponownie wpisywać Hasła,
   • dostosowania serwisu Sklepu do potrzeb Klientów
   • tworzenia statystyk oglądalności podstron serwisu.

 

II. Zakres, warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego Świat Orkiszu

 • Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta formularza rejestracyjnego albo każdorazowo z chwilą korzystania przez Klienta ze Sklepu (w przypadku braku Rejestracji). W obu przypadkach umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.
 • Rejestracja w ramach Sklepu Internetowego swiat-orkiszu.pl następuje poprzez zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu, po wypełnieniu odpowiednich rubryk formularza.
 • Klient  zobowiązany jest w szczególności do:
 1. korzystania z Usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 2. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej; podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta,
 3. korzystania z Usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu,
 4. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,
 5. korzystania z Usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw,
 6. korzystania z wszelkich Treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego Świat Orkisz jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę.
 •  Zamówienie może być złożone poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie internetowej Sprzedawcy swiat-orkiszu.pl, e-mailem wysłanym na adres sklep@swiat-orkiszu.pl lub pod numerem +48 530 840 449.
 • Regulamin obowiązuje również Klientów, którzy dokonali Zamówień za pośrednictwem Infolinii niezależnie od tego czy dokonali Rejestracji.
 • Ceny wszystkich towarów prezentowanych w sklepie internetowym swiat-orkiszu.pl są cenami brutto (z podatkiem VAT) wyrażonymi w złotych polskich.
 •  Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia przez Sprzedawcę jest prawidłowe wypełnienie oraz przesłanie przez Klienta formularza zamówienia udostępnionego podczas procedury zamawiania towarów.
 • Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji, w przypadku zamieszczenia na formularzu zamówienia niekompletnych lub niepełnych danych.
 • W przypadku braku możliwości kontaktu z Klientem z uwagi na błędny adres lub numer telefonu, zamówienie po 5 dniach roboczych zostanie anulowane. W takiej sytuacji Klient proszony jest o ponowienie zamówienia z podaniem prawidłowych danych adresowych.
 • W przypadku rezygnacji z zamówienia należy niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą. Nie jest możliwe anulowanie zamówienia zrealizowanego.
 • Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z upoważnieniem Sprzedawcy do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu Klienta.
 • Wypełnienie i przesłanie przez Klienta formularza zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 • Potwierdzenie przez pracownika Sprzedawcy przyjęcia zamówienia do realizacji przy użyciu środka porozumiewania się na odległość (telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) stanowi przyjęcie oferty według treści oświadczenia złożonego przez Sprzedawcę i decyduje o chwili zawarcia umowy (umowa na odległość).
 • Oferty na produkty pochodzące z wyprzedaży oraz oferty promocyjne dostępne są do wyczerpania zapasów. Z powodu ograniczonej ilości towarów w w/w ofertach zamówienia złożone po wyczerpaniu zapasów nie będą mogły być realizowane o czym klient zostanie poinformowany drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną przez pracownika Sprzedawcy.
 • Zamówienia nie spełniające warunków nie będą realizowane.
 • Klient nie jest zobowiązany do złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych na żądanie Sprzedawcy.

 

III. FORMY PŁATNOŚCI i DOSTAWY

 • Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy towaru oraz formy płatności, zgodnie ze wskazaniami dokonanymi w formularzu zamówienia. Informacje dotyczące możliwych sposobów dostarczania towarów, ograniczeń dostarczania towarów oraz akceptowanych sposobach płatności znajdują się na stronie internetowej SPRZEDAWCY swiat-orkiszu.pl.
 • SPRZEDAWCA akceptuje następujące formy płatności:

        - płatność za pobraniem – gotówką przy odbiorze towaru
        - płatność przelewem – na rachunek bankowy Sprzedawcy (zamówienie realizowane będzie po wpływie środków na rachunek bankowy Sprzedawcy).
        - poprzez system Dotpay
        - gotówką w siedzibie Sprzedawcy

       Z chwilą wpłynięcia należności na konto Sprzedawcy towar zostaje wysłany na adres wskazany przez Klienta wraz z paragonem lub z fakturą VAT

 

Rachunek bankowy SPRZEDAWCY:
Świat Orkiszu
ul. Figowa 5
65-794 Zielona Góra
NIP 923-16-14-422

PKO BP SA
24 1020 5402 0000 0902 0249 0050

tytułem: [numer zamówienia]

 

 • Ceny podane na stronie Sklepu Internetowego swiat-orkiszu.pl są wiążące w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów dostępnych w sklepie internetowym oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.
 • Klienci mogą uzyskiwać specjalne zniżki oraz ulgi na towary dostępne w sklepie internetowym. Zasady przyznawania zniżek i ulg ustalane są indywidualnie z Klientem.

 

IV. DOSTAWA TOWARÓW

 • Dostawy towarów zamawianych w sklepie internetowym swiat-orkiszu.pl realizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Sprzedawca obowiązany jest do dostarczenia zamówionych towarów bez wad fizycznych i prawnych.
 • Termin realizacji zamówienia wynosi od 2 do 5 dni roboczych. Wyjątek stanowić mogą zamówienia na artykuły aktualnie niedostępne. W tym przypadku termin realizacji może zostać wydłużony przez Sprzedawcę, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany.
 • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od siebie. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym Klienta.
 • Zamówione towary są dostarczane na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 • Koszt dostawy (ponosi Klient) określa cennik opublikowany na stronie internetowej sklepu swiat-orkiszu.pl.
 • W przypadku większych zamówień, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do realizacji ich w osobnych partiach. W takim przypadku koszt przesyłki będą ustalane indywidualnie z Klientem.
 • Odbierając towar Klient jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu i czy jest zgodna z zamówieniem.
 • W przypadku zamówień nie zrealizowanych z winy Klienta, a w szczególności w przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru zamówionego towaru, podania błędnego adresu lub kodu pocztowego Sprzedawcy zastrzega sobie prawo obciążenia Klienta kosztami poniesionymi w związku z realizacją zamówienia oraz rzeczywistymi kosztami transportu towaru (także powrotnego).

 

V. GWARANCJA i REKLAMACJE

 • W chwili odbioru towaru Klient jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki.
 • Reklamację składa się za pomocą Infolinii  +48 530 840 449, mailowo na adres e-mail: sklep@swiat-orkiszu.pl, listownie na adres pocztowy Sprzedawcy .
 • Sprzedawca nie stosuje kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. 2007 Nr 171, poz. 1206).
 • Klient w przypadku wystąpienia wady fizycznej lub prawnej produktu ma prawo żądać od Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej: (i) obniżenia ceny towaru, a w przypadku wady istotnej - odstąpienia od umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie; (ii) usunięcia wady lub wymiany produktu na wolny od wad.
 • Sprzedawca może odmówić zadośćuczynieniu żądaniu Klienta usunięcia wady, jeżeli usunięcie wady produktu w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem usunięcia wymagałoby nadmiernych kosztów.
 • Klient, będący konsumentem, zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia wystąpienia wady Sprzedawcy.

 

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • Składając zamówienie w sklepie internetowym swiat-orkiszu.pl, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, uzyskanych w drodze dokonanej przez niego Rejestracji, dla celów realizacji umowy sprzedaży. Podanie przez Klienta danych osobowych, w zakresie niezbędnym do wykonania umowy sprzedaży i właściwego jej udokumentowania jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie uzależnione jest od zgody Klienta na ich podanie.
 • Klient dokonujący zakupu w sklepie internetowym swiat-orkiszu.pl wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e-mail do Opineo Sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 2-4, VI piętro, 53-333 Wrocław oraz na przetwarzanie przez sklep internetowy swiat-orkiszu.pl danych osobowych Klienta w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w sklepie internetowym swiat-orkiszu.pl (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 26)).
 • Dane osobowe Klienta są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 26) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Sprzedawcy - Polityka prywatności.
 •  Administratorem danych osobowych sklepu internetowego swiat-orkiszu.pl jest Sprzedawca. W każdym momencie Klient przysługuje prawo dostępu, poprawiania oraz usunięcia swoich danych osobowych.
 • Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym jest zobowiązany przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.

 

VII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 • Klient będący konsumentem dokonujący zakupów w sklepie internetowym, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni (14 dni). Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie czternastu dni (14 dni) od dnia w którym Klient objął w posiadanie towar. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 • Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży został zawarty w ramach strony internetowej Sklepu.
 • W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni.
 • Powyższe uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na adres: Świat Orkiszu, ul. Figowa 5, 65-794 Zielona Góra lub na adres e-mail: sklep@swiat-orkiszu.pl.
 • Sprzedawca przesyła na adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia Klient odstąpieniu od umowy.
 • Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności (w tym koszty dostarczenia towaru do Klienta) w terminie czternastu dni (14 dni) od otrzymaniu oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 • Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klienta, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 • Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Klient ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać towar osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż czternaście dni (14 dni) o dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie towaru przed jego upływem.
 • Koszty zwrotu towaru ponosi Klient.
 • Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 • Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w przypadkach wskazanych w art. 38 ustawy z dnia XX czerwca 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U., z …) w szczególności w odniesieniu do umów:                                                                                                                                       - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia                                                 - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczona w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeśli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

Wzór formularza odstąpienia od umowy

[stosuje się do umów zawartych od dnia 25 grudnia 2014 r.]

[formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy]

Adresat
Świat Orkiszu
ul. Figowa 5
65-794 Zielona Góra
Adres email: biuro@swiat-orkiszu.pl

                                                                 – Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od
                                                                    umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)
                                                                 – Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
                                                                 – Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
                                                                 – Adres konsumenta(-ów)
                                                                 – Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
                                                                 – Data (*)

Niepotrzebne skreślić

VIIIKODY RABATOWE

Klienci, którzy dokonali zakupów powyżej 300zł brutto w sklepie internetowym Świat Orkiszu otrzymują na podany adres mailowy  kod rabatowy. Kod upoważnia do 5 % zniżki na kolejne zakupy. Kod jest wysyłany automatycznie w dniu nadania przesyłki do Klienta i jego ważność wygasa po 3 miesiącach od momentu nadania przesyłki.
Po tym okresie  kod  staje się nieaktywny.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Informacje o towarach zamieszczone na stronie sklepu internetowego swiat-orkiszu.pl nie stanowią oferty handlowej Sprzedawcy w rozumieniu art. 543 Kodeksu cywilnego. Przedstawiona oferta w sklepie internetowym swiat-orkiszu.pl nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 Kodeksu cywilnego). Sprzedawca zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówień z ważnych powodów technicznych lub ekonomicznych.
 • Wszelkie informacje na temat towarów pochodzą z materiałów publikowanych i zatwierdzanych przez producentów. Wygląd rzeczywisty produktów może nieco odbiegać od przedstawionego na stronie internetowej.
 • Złożenie zamówienia w sklepie internetowym ww.swiat-orkiszu.pl oznacza akceptacje zasad sprzedaży wynikających z powyższego regulaminu przez Klienta oraz zobowiązuje Sprzedawcę do przestrzegania zawartych w nim zasad.
 • Wszelkie spory pomiędzy stronami będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Postanowienie to nie dotyczy sporów, których stroną jest konsument.
 • Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r. Do umów zawartych przed dniem 25 grudnia 2014 r. niniejszy regulamin nie ma zastosowania.

ZOSTAW WIADOMOŚĆ
- proszę zostaw wiadomość, a otrzymasz odpowiedź wkrótce